Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2019/2020

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2019/2020

Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. (ust. § 34 odst. 3 školského zákona)

O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 školského zákona)

Kritéria pro přijetí dětí v době konání zápisu do MŠ, vždy v souvislosti s přiděleným registračním (pořadovým) číslem při zápisu:

1. Přednostně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší:

  • které před začátkem školního roku 2019/2020 /do 31. srpna/ dosáhnou nejméně třetího roku věku,
  • s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Městským úřadem v Úpici, v případě cizinců místem pobytu
  • které jsou uvedeny na seznamu poskytnutém Městským úřadem Úpice + děti, které nejsou na seznamu a doloží místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

2. Následně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší /do naplnění kapacity školy/

  • které nejdéle k 31. srpnu 2019 dovrší 2 let.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu

Dítě starší 2 let, může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu (v průběhu školního roku), do naplnění kapacity školy.

Dne 8. ledna 2019

Bc. Zvelebilová Jitřenka

ředitelka MŠ