Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2022/2023

Kritéria pro přijímání dětí

Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. (ust. § 34 odst. 3 školského zákona)

O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 školského zákona)

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

Kritéria pro přijetí dětí v době konání zápisu do MŠ, vždy v souvislosti s přiděleným registračním (pořadovým) číslem při zápisu:

  1. Přednostně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší:
  • které před začátkem daného školního roku /do 31. srpna/ dosáhnou nejméně třetího roku věku
  • s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Městským úřadem v Úpici, v případě cizinců místem pobytu
  • které jsou uvedeny na seznamu poskytnutém Městským úřadem Úpice + děti, které nejsou na seznamu a doloží místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
  1. Následně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší /do naplnění kapacity školy/
  • které nejdéle k 31. srpnu daného roku dovrší 2 let.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu

Dítě starší 2 let, může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu (v průběhu školního roku), do naplnění kapacity školy.

Dne 10. února 2022Bc. Zvelebilová Jitřenka
ředitelka MŠ

Na školní rok 2022/2023 bude přijímáno 70 dětí.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let se počet přijímaných dětí dle Školského zákona sníží.

PŘÍLOHA K ZÁPISU pro rodiče dětí z Ukrajiny

ДОДАТОК ДО РЕЄСТРАЦІЇ для батьків дітей з України

K zápisu do MŠ ve dnech 11. + 12. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  dne 1. července 2022

Іноземці, які мають візу з метою перебування на території Чеської Республіки відповідно до § 33 абз. а) Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці («Біженці») з місцем проживання в районі водозбору. Кінцевий термін реєстрації цих іноземців – біженців – 1 липня 2022 року