Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2021/2022

Kritéria pro přijímání dětí

Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. (ust. § 34 odst. 3 školského zákona)

O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 školského zákona)

Kritéria pro přijetí dětí v době konání zápisu do MŠ, vždy v souvislosti s přiděleným registračním (pořadovým) číslem při zápisu:

  1. Přednostně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší:
    • které před začátkem školního roku 2020/2021 /do 31. srpna/ dosáhnou nejméně třetího roku věku 
    • s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Městským úřadem v Úpici, v případě cizinců místem pobytu
    • které jsou uvedeny na seznamu poskytnutém Městským úřadem Úpice + děti, které nejsou na seznamu a doloží místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
  2. Následně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší /do naplnění kapacity školy/
    • které nejdéle k 31. srpnu 2020 dovrší 2 let.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu

Dítě starší 2 let, může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu (v průběhu školního roku), do naplnění kapacity školy.

Dne 1. února 2021

Bc. Zvelebilová Jitřenka
ředitelka MŠ

Od školního roku 2021/2022 bude přijímáno 70 dětí.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat.