Povinné předškolní vzdělávání od 1.9.2017

Informace pro rodiče o novinkách v předškolním vzdělávání v roce 2017.

V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do MŠ, dochází v roce 2017 k podstatným změnám. Od 1. září bude pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná. Každý rodič bude povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Termíny zápisů do všech MŠ je stanoven školským zákonem na období od 2. do 16. května 2017. Naše MŠ stanovila předběžně termín zápisu na 10. května od 8,30 do 16,30. Všechny děti z Úpice /školského obvodu/ mají místo pro své předškolní dítě garantováno. Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení.

Jak bude organizačně probíhat výuka předškolních dětí a dětí s odklady školní docházky v MŠ:

  1. Docházka dítěte bude povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí minimálně 4 hodin denně /např. 8,00 – 12,00/
  2. Rodič bude povinen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte /pravidla ve školním řádu MŠ/ - např. i pozdní příchody
  3. V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPODu /Orgán sociálně-právní ochrany dětí/ a bude zahájeno správní řízení
  4. Rodiče za tyto děti nebudou platit „školné“

Možnost individuálního vzdělávání předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky – tzn., že dítě nemusí docházet do MŠ a rodiče s ním pracují doma dle doporučení MŠ.

Podmínky individuálního vzdělávání:

  1. Rodič musí přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ a současně písemně oznámit o individuálním vzdělávání.
  2. Dle doporučení MŠ musí rodič své dítě vzdělávat v domácím prostředí a shromažďovat o vzdělávání podklady, které předloží při povinném přezkoušení.
  3. Rodič je povinen se s dítětem zúčastnit přezkoušení v MŠ v daném termínu /listopad, prosinec/
  4. Individuální vzdělávání může být zrušeno kdykoliv rodičem nebo MŠ, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (ukončí ředitel školy; odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek; dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat), dítě zahájí pravidelnou denní docházku, 
  5. V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá nárok na účast při akcích či aktivitách školy, ani na stravné.

To jsou stručné informace o změnách ve školském zákoně v oblasti předškolní výchovy. Podrobnější informace získáte v MŠ nebo přímo ve školském zákoně.

 

                                                                                                  Zvelebilová Jitřenka

ředitelka MŠ Úpice