Zápis do MŠ - školní rok 2021/2022

MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚPICE, Plickova 781, Úpice
 

zápis do MŠ

pro školní rok 2021/2022

 

pondělí 3. až pátek 7. května 2021

bezkontaktní příjem žádostí o přijetí dítěte do MŠ

 

Žádosti se přijímají:

 • datová schránka /4brehqk/ – naskenované dokumenty – žádost o přijetí potvrzená dětským lékařem, kopie rodného listu dítěte, kopie občan.průkazu
 • e-mail s platným elektronickým podpisem žadatele – naskenované dokumenty - žádost o přijetí potvrzená dětským lékařem, rodný list dítěte, kopie občan.průkazu
  /NESTAČÍ klasický e-mail/ - /materskaskolaupice@tiscali.cz/
 • podání do poštovní schránky školy MŠ Jaromír /poštou doporučeně nebo osobně v zalepené obálce s označením dne a časem podání - žádost o přijetí potvrzená dětským lékařem, kopie rodného listu dítěte, kopie občan.průkazu

Tiskopis žádosti o přijetí (před zápisem) bude volně přístupný na budově mateřské školy Jaromír nebo jej naleznete na internetových stránkách školy www.msupice.cz

Na žádosti uveďte telefonický kontakt /e-mailovou adresu/ pro snadnější a rychlejší komunikaci v případě potřeby. Uveďte, kterou školku upřednostňujete.

Přidělené registrační číslo vám bude zasláno poštou nebo e-mailem. Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno pod registračním číslem na budovách školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně do vlastních rukou poštou.

 

 

Pravidla pro vyhlašování zápisu, podávání a vyřizování žádostí k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Úpice

 1. Termín zápisu je stanoven po dohodě s Městem Úpice dle Školského zákona v měsíci květnu.
 2. Vyhlašuje se prostřednictvím vývěsky MŠ, Úpických novin, informačními plakáty vyvěšených na veřejných místech, internetovými stránkami MŠ (www.msupice.cz) a Města Úpice (www.upice.cz).
 3. V době vyhlášeného zápisu se přijímají děti na následující školní rok.
 4. Místem přijímání žádostí pro celou MŠ Úpice je stanoveno v době vyhlášení.
 5. Zákonní zástupci při podání žádosti předloží:
  • žádost o přijetí (dostupná v budovách školy, na www.msupice.cz)
  • občanský průkaz (případně rozhodnutí o osvojení dítěte, ...) /distančně doložit kopii/
  • rodný list dítěte / distančně doložit kopii/
  • potvrzení lékaře, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci /pro děti starší 5let není povinné/ - distančně doložit kopii očkovacího průkazu dítěte
  • v případě zdravotně postiženého dítěte písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost
  • pokud trvalý pobyt dítěte je mimo město Úpice, je potřeba doložit smlouvu o přechodném bydlišti v Úpici (podnájem)
  • v případě dítěte s odkladem povinné školní docházky rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu povinné školní docházky /distančně doložit kopii/
  • případně zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra
 6. Ředitelkou nebo pověřeným pracovníkem MŠ je jednotlivým žádostem při zápise přiděleno registrační číslo a zahájeno správní řízení. Rodič (zákonný zástupce) může, při předávání žádosti, požádat o umístění v konkrétní budově MŠ Úpice.
 7. Po ukončení termínu zápisu jsou žádosti seřazeny podle ustanovení školského zákona a „Kritérií pro přijímání dětí MŠ Úpice“.
 8. V době do vypracování rozhodnutí má účastník řízení (zákonný zástupce podávající žádost) právo nahlížet do spisu.
 9. Do 30ti dnů od zahájení správního řízení je vypracováno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.
 10. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vyvěšeno pod přiděleným registračním číslem na vývěsce MŠ, umístěné na budově MŠ Jaromír a na vstupních dveřích budovy MŠ Na Veselce (po dobu 15 dní), s uvedením umístění zařazení do jednotlivých budov MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí je současně zasláno poštou do vlastních rukou žadatele.