Zápis do MŠ - školní rok 2023/2024

 

Soubory ke stažení

Pravidla pro vyhlašování zápisu, podávání a vyřizování žádostí k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Úpice

 1. Termín zápisu je stanoven po dohodě s Městem Úpice dle Školského zákona v měsíci květnu.
 2. Vyhlašuje se prostřednictvím vývěsky MŠ, Úpických novin, informačními plakáty vyvěšených na veřejných místech, internetovými stránkami MŠ (www.msupice.cz) a Města Úpice (www.upice.cz).
 3. V době vyhlášeného zápisu se přijímají děti na následující školní rok.
 4. Místem přijímání žádostí pro celou MŠ Úpice je stanoveno v době vyhlášení.
 5. Zákonní zástupci při podání žádosti předloží:
  • žádost o přijetí (dostupná v budovách školy, na www.msupice.cz)
  • občanský průkaz (případně rozhodnutí o osvojení dítěte, ...)
  • rodný list dítěte
  • potvrzení lékaře, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci /pro děti starší 5let není povinné/
  • v případě zdravotně postiženého dítěte písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost
  • pokud trvalý pobyt dítěte je mimo město Úpice, je potřeba doložit smlouvu o přechodném bydlišti v Úpici (podnájem)
  • v případě dítěte s odkladem povinné školní docházky rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu povinné školní docházky
  • případně zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra
 1. Ředitelkou nebo pověřeným pracovníkem MŠ je jednotlivým žádostem při zápise přiděleno registrační číslo a zahájeno správní řízení. Rodič (zákonný zástupce) může, při předávání žádosti, požádat o umístění v konkrétní budově MŠ Úpice. Umístění dítěte v konkrétní budově je limitováno počtem volných míst dané budovy, pořadím při zápisu, již umístěním sourozence. Děti ve věku do tří let jsou umísťovány do MŠ Jaromír – třída pro děti 2-3 let. Výjimečně mohou být zařazeny do MŠ Na Veselce při dodržení §2 odst.6 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Po ukončení termínu zápisu jsou žádosti seřazeny podle ustanovení školského zákona a „Kritérií pro přijímání dětí MŠ Úpice“.
 3. V době do vypracování rozhodnutí má účastník řízení (zákonný zástupce podávající žádost) právo nahlížet do spisu.
 4. Do 30ti dnů od zahájení správního řízení je vypracováno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.
 5. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vyvěšeno pod přiděleným registračním číslem na vývěsce MŠ, umístěné na budově MŠ Jaromír a na vstupních dveřích budovy MŠ Na Veselce (po dobu 15 dní), s uvedením umístění zařazení do jednotlivých budov MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí je současně zasláno poštou do vlastních rukou žadatele.

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí

Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. (ust. § 34 odst. 3 školského zákona)

O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 školského zákona)

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

Kritéria pro přijetí dětí v době konání zápisu do MŠ, vždy v souvislosti s přiděleným registračním (pořadovým) číslem při zápisu:

 1. Přednostně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší:
 • které před začátkem daného školního roku /do 31. srpna/ dosáhnou nejméně třetího roku věku
 • s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Městským úřadem v Úpici, v případě cizinců místem pobytu
 • které jsou uvedeny na seznamu poskytnutém Městským úřadem Úpice + děti, které nejsou na seznamu a doloží místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
 1. Následně se přijímají děti podle věku od nejstarších po nejmladší /do naplnění kapacity školy/
 • které nejdéle k 31. srpnu daného roku dovrší 2 let.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu

Dítě starší 2 let, může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu (v průběhu školního roku), do naplnění kapacity školy.

Dne 10. února 2022
Bc. Zvelebilová Jitřenka
ředitelka MŠ

Na školní rok 2023/2024 bude přijímáno 70 dětí.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let se počet přijímaných dětí dle Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů sníží.

 

PŘÍLOHA K ZÁPISU pro rodiče dětí z Ukrajiny

ДОДАТОК ДО РЕЄСТРАЦІЇ для батьків дітей з України

 

K zápisu do MŠ ve dnech 11. + 12. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  dne 1. července 2022

Іноземці, які мають візу з метою перебування на території Чеської Республіки відповідно до § 33 абз. а) Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці («Біженці») з місцем проживання в районі водозбору. Кінцевий термін реєстрації цих іноземців – біженців – 1 липня 2022 року