Středa, 15. 05. 2019

Středa, 15. 05. 2019

zápis do MŠ 2019-20

15.05.2019 12:30 / 16.05.2019 16:30,

Zápis do MŠ - školní rok 2019/2020

 

15. a 16. května             12,30 – 16,30 hodin

/v budově MŠ Jaromír/

 

Tento den bude zároveň probíhat „Den otevřených dveří“, rodiče si mohou prohlédnout pracoviště mateřské školy /MŠ Jaromír, MŠ NA Veselce/.

 

Děti se přijímají na základě vyplněné ŽÁDOSTI POTVRZENÉ DĚTSKÝM LÉKAŘEM

tiskopis obdržíte (před zápisem) v jednotlivých budovách mateřských škol nebo jej najdete na internetových stránkách školy www.msupice.cz

K zápisu přineste:

 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • očkovací průkaz dítěte
 • vyplněnou žádost o přijetí 
 • rodný list dítěte
 • u 6letých dětí rozhodnutí o odkladu školní docházky
 • u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami doporučení SPC, PPL nebo odborného lékaře

 

MŠ nabízí:      

 • využití tabletů, interaktivních tabulí při výchovně vzdělávacích činnostech
 • účast dětí na kulturních, společenských a sportovních akcích atd.
 •  výuku práce s počítačem ve spolupráci se ZŠ Úpice – Lány
 • pěvecké, taneční, recitační a výtvarné soutěže
 • možnost výuky cizího jazyka – dle přání rodičů
 • celoroční plavecký výcvik
 • logopedickou péči
 • lyžařský kurz, kurz bruslení

 

Pravidla pro vyhlašování zápisu, podávání a vyřizování žádostí k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Úpice

 1. Termín zápisu je stanoven po dohodě s Městem Úpice dle Školského zákona v měsíci květnu.
 2. Vyhlašuje se prostřednictvím vývěsky MŠ, Úpických novin, informačními plakáty vyvěšených na veřejných místech, internetovými stránkami MŠ (www.msupice.cz) a Města Úpice (www.upice.cz).
 3. V době vyhlášeného zápisu se přijímají děti na následující školní rok.
 4. Místem přijímání žádostí pro celou MŠ Úpice je stanoveno v době vyhlášení.
 5. Zákonní zástupci při podání žádosti předloží:
  • žádost o přijetí (dostupná v budovách školy, na www.msupice.cz)
  • občanský průkaz (případně rozhodnutí o osvojení dítěte, ...)
  • rodný list dítěte 
  • potvrzení lékaře, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci /pro děti starší 5let není povinné/
  • v případě zdravotně postiženého dítěte písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost
  • pokud trvalý pobyt dítěte je mimo město Úpice, je potřeba doložit smlouvu o přechodném bydlišti v Úpici (podnájem)
  • v případě dítěte s odkladem povinné školní docházky rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu povinné školní docházky
  • případně zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra
 1. Ředitelkou nebo pověřeným pracovníkem MŠ je jednotlivým žádostem při zápise přiděleno registrační číslo a zahájeno správní řízení. Rodič (zákonný zástupce) může, při předávání žádosti, požádat o umístění v konkrétní budově MŠ Úpice.
 2. Po ukončení termínu zápisu jsou žádosti seřazeny podle ustanovení školského zákona a „Kritérií pro přijímání dětí MŠ Úpice“.
 3. V době do vypracování rozhodnutí má účastník řízení (zákonný zástupce podávající žádost) právo nahlížet do spisu.
 4. Do 30ti dnů od zahájení správního řízení je vypracováno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.
 5. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vyvěšeno pod přiděleným registračním číslem na vývěsce MŠ, umístěné na budově MŠ Jaromír a na vstupních dveřích budovy MŠ Na Veselce (po dobu 15 dní), s uvedením umístění zařazení do jednotlivých budov MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí je současně zasláno poštou do vlastních rukou žadatele.