Zápis do MŠ - školní rok 2024/2025

Plakát Zápis do MŠ 2024/2025

 

Soubory ke stažení

Pravidla pro vyhlašování zápisu, podávání a vyřizování žádostí k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Úpice

 

 1. Termín zápisu je stanoven po dohodě s Městem Úpice dle Školského zákona v měsíci květnu.
 2. Vyhlašuje se prostřednictvím vývěsky MŠ, Úpických novin, informačními plakáty vyvěšených na veřejných místech, internetovými stránkami MŠ (www.msupice.cz) a Města Úpice (www.upice.cz).
 3. V době vyhlášeného zápisu se přijímají děti na následující školní rok.
 4. Místem přijímání žádostí pro celou MŠ Úpice je stanoveno v době vyhlášení.
 5. Zákonní zástupci při podání žádosti předloží:
  • žádost o přijetí (dostupná v budovách školy, na www.msupice.cz)
  • občanský průkaz (případně rozhodnutí o osvojení dítěte, ...)
  • rodný list dítěte
  • potvrzení lékaře, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci /pro děti starší 5let není povinné/
  • v případě zdravotně postiženého dítěte písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost
  • v případě dítěte s odkladem povinné školní docházky rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu povinné školní docházky
  • případně zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra
 6. Ředitelkou nebo pověřeným pracovníkem MŠ je jednotlivým žádostem při zápise přiděleno registrační číslo a zahájeno správní řízení. Rodič (zákonný zástupce) může, při předávání žádosti, požádat o umístění v konkrétní budově MŠ Úpice. Umístění dítěte v konkrétní budově je limitováno počtem volných míst dané budovy. Přednostně jsou umístěny děti, které již v dané budově mají docházejícího sourozence. Děti ve věku do tří let jsou umísťovány do MŠ Jaromír – třída pro děti 2-3 leté. Výjimečně mohou být zařazeny do MŠ Na Veselce při dodržení §2 odst.6 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Po ukončení termínu zápisu jsou žádosti seřazeny podle ustanovení školského zákona a „Kritérií pro přijímání dětí MŠ Úpice“.
  V případě posledního volného místa a stejného data narození nově přihlášovaných dětí, proběhne losování za přítomnosti zákonných zástupců těchto dětí v ředitelně školy.
 8. V době do vypracování rozhodnutí má účastník řízení (zákonný zástupce podávající žádost) právo nahlížet do spisu. Termín je stanoven při přidělení registračního čísla u zápisu.
 9. Do 30ti dnů od zahájení správního řízení je vypracováno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.
 10. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vyvěšeno pod přiděleným registračním číslem na vývěsce MŠ, umístěné na budově MŠ Jaromír a na vstupních dveřích budovy MŠ Na Veselce (po dobu 15 dní), s uvedením umístění zařazení do jednotlivých budov MŠ, na www.stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí je současně zasláno poštou do vlastních rukou žadatele.

 

 

Kritéria pro přijímání dětí

Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. (ust. § 34 odst. 3 školského zákona)

O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 školského zákona)

Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

 1. děti podle věku od nejstarších po nejmladší
  • které před začátkem daného školního roku /do 31. srpna/ dosáhnou nejméně třetího roku věku
  • s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Městským úřadem v Úpici, v případě cizinců místem pobytu
 2. děti podle věku od nejstarších po nejmladší /do naplnění kapacity školy/
  • které nejdéle k 31. srpnu daného roku dovrší 2 let.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu

Dítě starší 2 let, může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu (v průběhu školního roku), do naplnění kapacity školy.

 

Dne 1. března 2024

Bc. Zvelebilová Jitřenka
ředitelka MŠ

 

Na školní rok 2024/2025 přijímáme až 72 dětí.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let se počet přijímaných dětí dle Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů sníží.